Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

KRÚŽKY

 

Vážení rodičia, milí priatelia centra,

S ohľadom na aktuálnu situáciu a rastúci počet pozitívnych prípadov, by sme vás chceli informovať, že dňom 12.10.2020 došlo rozhodnutím ministra školstva k prerušeniu prevádzky centier voľného času až do odvolania.

.

Inými slovami to znamená, že od 15.10.2020

.

PRECHÁDZAME NA 

.

VOĽNOČASOVÉ ČINNOSTI „NA DIAĽKU“

.

informácie   TU

VAŠE CVČ


Milé deti, mládež a rodičia,

nakoľko je CVČ Kulíškova naďalej zatvorené a ponúka iba dištančnú formu niektorých krúžkov do konca januára, týmto by sme Vám chceli oznámiť, že v 2. polroku nebudeme pre zlú pandemickú situáciu otvárať prezenčnú krúžkovú činnosť.

Ak by ste mali niektorí aj naďalej využívať dištančnú formu Hip-hopu, Jogy a Keramiky od februára 2021, prosím dajte nám vedieť na e-mail: recepcia@cvckuliskova.sk alebo na cvckuliskova2@gmail.com.

Napriek pandémii by sme však chceli osloviť deti a mládež (s podporou rodičov) a motivovať záujemcov súťažnou formou.

SÚŤAŽE PRE DETI A MLÁDEŽ !!!

CVČ Kulíškova vypisuje na mesiac február  5 tematických súťaží:

Vedomostnú súťaž (30 otázok na zodpovedanie, viď nižšie),

Literárnu súťaž (poézia, próza) – na tému: Môj najlepší kamarát/Moja najlepšia kamarátka v max rozsahu 1 strana A4,

Foto/Video súťaž na témuMoje obľúbené hobby (1 fotografia, 1 min. video),

Tvorivú súťaž na tému: Môj výtvor počas pandémie  (foto práce)

Výtvarnú súťaž na tému: Moja obľúbená hračka (foto práce)

Súťaže prebiehajú v dvoch vekových kategóriách:

1. deti od 6-10 rokov

2. deti od 11-15 rokov

Súťažné práce zasielajte na cvckuliskova2@gmail.com  do 28. februára 2021.

Súčasťou prihlásenia do súťaže je aj informovaný súhlas, že súhlasíte so zverejnením prác na Facebooku a web stránke www.cvckuliskova.sk (viď dole), ktorý treba zaslať elektronicky s prácami.

Deti môžu súťažiť vo viacerých tematických kategóriách.

Vyhodnotenie súťaží bude do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.

Súťaže plánujeme vyhlasovať každý mesiac až do ukončenia krízovej situácie.

Na deti čakajú diplomy a ceny. Neváhajte sa preto prihlásiť.

TEŠÍME SA NA VÁS!!!

Váš tím CVČ Kulíškova

Otázky do vedomostnej súťaže v dvoch vekových kategóriách:

30 otázok deti od 6-10 rokov

 1. Ako sa volá najvyšší vrch Slovenska?
 2. Aká je najdlhšia rieka na Slovensku?
 3. Aké je najväčšie mesto na Slovensku?
 4. Ako sa volá prezident Slovenskej republiky?
 5. Vymenuj všetky svetadiely!
 6. Vymenuj 5 miest zo Slovenska!
 7. Vymenuj 5 miest z Európy okrem Slovenska!
 8. Aké je najvyššie pohorie na Slovensku?
 9. Ako sa volá nížina, ktorou preteká Dunaj?
 10. Aké najväčšie zviera žije voľne na Slovensku?
 11. Ako sa píše po anglicky DOM?
 12. Prelož z angličtiny do slovenčiny slovo LEFT.
 13. Čo znamená anglické slovo DOG?
 14. Susedí Slovensko s Anglickom?
 15. Ako sa volá panovníčka Veľkej Británie?
 16. Ako sa povie po nemecky slovo DESAŤ?
 17. Čo v nemčine znamená slovo ROT? Prelož.
 18. Ako sa volá hlavné mesto Nemecka?
 19. Je nemčina svetový jazyk?
 20. Vymenuj štáty, ktoré susedia so Slovenskom.
 21. Aké farby má dúha?
 22. Ktoré sú 3 základné farby?
 23. Čo znamená black and white?
 24. Kde sa nachádza Lomnický štít?
 25. Koľko trpaslíkov mala Snehulienka?
 26. Ako sa volá najmenší trpaslík Snehulienky?
 27. Koľko rokov má ,,starý most“ v Bratislave?
 28. Uveďte aspoň jedno veľkomesto na východe Slovenska.
 29. Ako sa volajú známe dvojčatá z knihy Márie Ďuríčkovej?
 30. Akú dĺžku má obvod štvorca, ak jedna strana má 5 cm?

30 otázok deti 11-15 rokov

 1. Vymenuj 5 európskych krajín a ich hlavné mestá!
 2. Ako sa volá najvyšší vrch sveta?
 3. Ako sa volá najväčšia rieka na svete?
 4. Ako sa volá najväčšie mesto na svete?
 5. Poznáš najmenší štát na svete?
 6. Vymenuj aspoň 3 moria!
 7. Vymenuj všetky susedné štáty Slovenska!
 8. Ktorý štát leží na 2 svetadieloch?
 9. Vymenuj aspoň 5 slovenských hradov alebo zámkov!
 10. Vymenuj aspoň 3 rieky na Slovensku!
 11. Je Veľká Británia súčasťou Európskej únie?
 12. Vymenuj štáty, ktoré susedia s Rakúskom.
 13. Je Švajčiarsko členom Európskej únie?
 14. Čo znamená veta: Nice to see you?
 15. Ako napíšeš po anglicky slovo ZAJTRA?
 16. Ako povieš po nemecky METRO? (Myslí sa podzemná železnica v rámci MHD.)
 17. Ako povieš po anglicky METRO?
 18. Ako povieš po anglicky: Čas sú peniaze?
 19. Napíš tri pozdravy po anglicky.
 20. Napíš tri pozdravy po nemecky.
 21. Koľko stupňov má pravouhlý trojuholník?
 22. Doplň správne: Školáčka M_ška skr_la bratov_ M_chalov_ m_šku  od počítača do skr_ne.
 23. Ako sa nazýva nezávislá internetová peňažná mena?
 24. Napíšte čo je H2O?
 25. Aký je obsah štvorca, ak dĺžka jednej strany je 8 cm?
 26. Koľko zubov má dospelý človek?
 27. Koľko planét má slnečná sústava?
 28. V ktorom roku sme oslavovali 30 rokov Nežnej revolúcie?
 29. Aká farba vznikne zmiešaním žltej a modrej farby?
 30. Aké farby má vlajka Vatikánu?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Meno a priezvisko dieťaťa: ……………………………………………………………………..

Bydlisko: ………………………………………………………………………………………………

Vek dieťaťa: ……………….

Adresa ZŠ, MŠ: ………………………………………………………………………………………..

Súhlas so spracúvaním osobných údajov: podpísaná  dotknutá  osoba (zákonný zástupca)

Meno, priezvisko:   ………………………………………………………………..telef. kontakt:……………………………..

Adresa:  …………………………………………………………… …………………e-mail:………………………………………..

Svojím podpisom potvrdzujem súhlas  so zverejňovaním fotografií a s prezentovaním prác zo súťaží organizovaných CVČ. Budú zverejnené na webovej stránke: cvckuliskova.sk, facebooku centra, priestoroch centra a pri prezentácii mimo CVČ. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, a to zaslaním žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa: Centrum voľného času, Kulíškova 6, 82108 Bratislava alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: cvckuliskova.sk.  Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle čl. 15 až 22 nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 21 až 28 zákona č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a že mi boli poskytnuté všetky  informácie podľa čl. 13 nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie podľa predchádzajúcej vety tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto súhlasu.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne .

V …………………………                    dňa ………………..

……………………………………………

podpis dotknutej osoby

(zákonný zástupca)


 

 


 

 Mimoriadne upozornenie

_____________________________________

DOČASNE POZASTAVENÁ ČINNOSŤ: