Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

O NÁS

CVČ od školského roka 2010/2011

Od septembra 2010  CVČ začalo svoju činnosť v zrekonštruovanej budove  na Kulíškovej ul č. 6. Deti si na Dni otvorených dverí nazvali budovu CVČ  “Červík”.

Naše CVČ zastrešuje a  organizuje voľnočasové aktivity pre obvod Bratislava II.

Poslanie

Centrá voľného času a školské strediská záujmovej činnosti sú jedným z najvýznamnejších činiteľov realizácie štátnej starostlivosti o deti a mládež v ich voľnom čase. Utvárajú podmienky, organizujú a zabezpečujú výchovno – vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnost pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin. Dôraz kladú na realizáciu programov a projektov orientovaných na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov. (cit. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky – Pedagogicko organizačné pokyny pre školy a školské zariadenia a orgány verejnej správy v školstve na šk. rok 2002/2003).

Naše hlavné úlohy

Osvedčenými i novými formami zabezpečovať pravidelnú a príležitostnú činnosť, pričom dôraz klásť na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno – patologickými javmi a na potláčanie ich vplyvov…

  • osvedčenými i novými formami zabezpečovať pravidelnú a príležitostnú činnosť, pričom dôraz klásť na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno – patologickými javmi a na potláčanie ich vplyvov,
  • tak ako po minulé roky aj v súčasnosti zodpovedne a na patričnej úrovni pripraviť a zorganizovať okresné kolá školských sútaží a predmetových olympiád,
  • zintenzívniť a skvalitniť spoluprácu s organizáciami a občianskymi združeniami, ktoré pracujú s detmi a mládežou,
  • v rámci súčasných finančných možností zabezpečovat vhodné materiálno – technické zabezpečenie pre prácu detí v záujmových krúžkoch
  • systematicky sa venovať kvalitnej propagácii činnosti centra formou plagátov, letákov, osobným stykom s deťmi a mládežou na školách a prostredníctvom tlače,
  • esteticky udržiavať priestory centra ako aj vonkajší areál,
  • kvalitne, k spokojnosti detí aj rodičov pripraviť a zorganizovať letné detské tábory a podujatia v čase prázdnin.

Súčasťou našej práce je aj prázdninová činnosť, ktorú predovšetkým orientujeme na “veľké” prázdniny, t.j. trvajúce týždeň a viac. Medzi rodičmi sú veľmi obľúbené denné tábory, ktoré robíme počas celých letných prázdnin. Pobytové tábory už majú svojich skalných účastníkov a radi sa k nám vracajú.