Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

Športové súťaže

P R O P O Z Í C I E

Obvodných majstrovstiev v šachu

žiakov a žiačok ZŠ – Bratislava II

Vyhlasovateľ: Slovenský šachový zväz so súhlasom Ministerstva ŠVVaŠ SR

Usporiadateľ: Bratislavský šachový zväz

Spoluusporiadateľ: Centrum voľného času Kulíškova 6, Bratislava

Miesto: Centrum voľného času Kulíškova 6, Bratislava

Termín: 23. október 2017 / pondelok /

Čas: Prezencia – 8:00 – 8:30

Vylosovanie podľa hracieho systému – 8:30 – 8:45

Začiatok súťaže – 8:45

Záver a vyhodnotenie súťaže – 12:30

Organizačný výbor: Boris Rintel – hlavný rozhodca,Mgr. Miroslav Holocsi, CVČ Kulíškova, organizačný garant: Mgr. Miroslav Holocsi

Hrací systém: Švajčiarsky systém na 7 kôl s hracím tempom 2 x 10 min. na jednu partiu. Hrá sa bez zapisovania ťahov. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny!

Kategórie: – samostatné turnaje pre žiakov a žiačky, v prípade nízkej účasti spoločný turnaj.

– žiaci a žiačky škôl okresu narodení 1.1.2001 a mladší.

– vyhodnotenie družstiev škôl, jedno družstvo tvorí 1 žiak + 1 žiačka Poradie družstiev tvorí súčet bodov (pri rovnosti bodov súčet pomocných hodnotení) najlepšieho žiaka a najlepšej žiačky v celkovom poradí.

– z každej školy sa súťaže odporúčame účasť 5 žiakov a 3 žiačok.

Vyhodnotenie: Počet bodov, pri rovnosti bodov rozhoduje Buchholz, postupové body, počet výhier, výsledok zo vzájomných stretnutí, žreb.

Ceny: Víťazi v kategórií žiakov a žiačok získajú poháre a diplomy.

Podmienky účasti: Vyplnená súpiska súťažiacich (meno, dátum narodenia, škola, meno pedagogického dozoru) zaslaná v elektronickej forme (potvrdená riaditeľom školy a naskenovaná alebo zaslaná z oficiálnej e-mailovej adresy školy)

na obe adresy: Boris Rintel, brintel@trustpay.eu, kontakt@cvckuliskova.sk najneskôr do 20.10.2017.

Registrácia žiakov do súťaže je možná aj cez portál www.skolskysport.sk. Neprihlásení hráči nemusia byť z kapacitných dôvodov prijatí do turnaja! Na súťaž treba priniesť preukaz poistenca, prezúvky a štartovné 1 € (odovzdáva sa informátorovi CVČ pri prezencii).

Postup: Na Školské majstrovstvá Bratislavského kraja postupujú prví traja z každej kategórie – (3 chlapci a 3 dievčatá).

Povinnosti usporiadateľa: Podľa Súťažného poriadku majstrovských súťaží žiakov a žiačok základných škôl a 1. stupňa osemročných gymnázií v zrýchlenom šachu.

Odoslať najneskôr do 3 dní po turnaji výsledkové listiny obsahujúce mená, priezviská, dátumy narodenia hráčov a ich školy vyhlasovateľovi súťaže SŠZ – emailom na adresu wlk1977@yahoo.com.

Poznámky: Šachový materiál zabezpečujú Vyhlasovateľ a Usporiadateľ. Cestovné a štartovné hradí vysielajúca organizácia, prípadne účastníci. Účastníkom odporúčame priniesť si so sebou občerstvenie. Vyhlasovateľ ani usporiadateľ nezodpovedajú za prípadné straty a škody vzniknuté z nedbanlivosti a porušovania predpisov BOZ.

Z podujatia bude zverejnená výsledková listina a fotodokumentácia na portáli www.skolskysport.sk.

V Bratislave, dňa 4. 10. 2017 Mgr. Margita Jaurová Riaditeľka CVČ Kulíškova

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

na Obvodné majstrovstvá v šachu

žiakov a žiačok – Bratislava II

S Ú P I S K A       D R U Ž S T V A – š a c h

Zaslať najneskoršie do 20.10.2017

Názov školy : …………………………………………………………………………………………….

Por.

číslo:

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Rating

FIDE/LOK:

Poznámka:

Žiaci 1.1.2002 a mladší

1.

2.

3.

4.

5.

Žiačky 1.1.2002 a mladšie

1.

2.

3.

 

Por.

číslo:

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Rating

FIDE/LOK:

Poznámka:

Žiaci 1.9.1999 a mladší

1.

2.

3.

4.

5.

Žiačky 1.9.1999 a mladší

1.

2.

3.

 

Funkcionári:

Meno a priezvisko:

Kontakty (e-mail, mobil, telefón)

Vedúci družstva žiakov :
Vedúci družstva žiačok :

Súhlasím s vyslaním družstva na hore uvedenú súťaž.

Riaditeľ školy:

Žiadame o vyplnenie prihlášky a zaslanie na e-mailové adresy:

brintel@trustpay.eu a kontakt@cvckuliskova.sk

najneskôr do piatka 20.10.2017.

Poznámka: Registrácia žiakov do súťaže je možná aj cez portál www.skolskysport.sk