Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

Príležitostná činnosť

Tvorivé dielne na akcií   Akcia Víkend otvorených parkov a záhrad 2018

____________________________________________________________________________

P R O P O Z Í C I E

Obvodných majstrovstiev v šachu

žiakov a žiačok ZŠ – Bratislava II

Vyhlasovateľ: Slovenský šachový zväz so súhlasom Ministerstva ŠVVaŠ SR

Usporiadateľ: Bratislavský šachový zväz

Spoluusporiadateľ: Centrum voľného času Kulíškova 6, Bratislava

Miesto: Centrum voľného času Kulíškova 6, Bratislava

Termín: 23. október 2017 / pondelok /

Čas: Prezencia – 8:00 – 8:30

Vylosovanie podľa hracieho systému – 8:30 – 8:45

Začiatok súťaže – 8:45

Záver a vyhodnotenie súťaže – 12:30

Organizačný výbor: Boris Rintel – hlavný rozhodca,Mgr. Miroslav Holocsi, CVČ Kulíškova, organizačný garant: Mgr. Miroslav Holocsi

Hrací systém: Švajčiarsky systém na 7 kôl s hracím tempom 2 x 10 min. na jednu partiu. Hrá sa bez zapisovania ťahov. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny!

Kategórie: – samostatné turnaje pre žiakov a žiačky, v prípade nízkej účasti spoločný turnaj.

– žiaci a žiačky škôl okresu narodení 1.1.2001 a mladší.

– vyhodnotenie družstiev škôl, jedno družstvo tvorí 1 žiak + 1 žiačka Poradie družstiev tvorí súčet bodov (pri rovnosti bodov súčet pomocných hodnotení) najlepšieho žiaka a najlepšej žiačky v celkovom poradí.

– z každej školy sa súťaže odporúčame účasť 5 žiakov a 3 žiačok.

Vyhodnotenie: Počet bodov, pri rovnosti bodov rozhoduje Buchholz, postupové body, počet výhier, výsledok zo vzájomných stretnutí, žreb.

Ceny: Víťazi v kategórií žiakov a žiačok získajú poháre a diplomy.

Podmienky účasti: Vyplnená súpiska súťažiacich (meno, dátum narodenia, škola, meno pedagogického dozoru) zaslaná v elektronickej forme (potvrdená riaditeľom školy a naskenovaná alebo zaslaná z oficiálnej e-mailovej adresy školy)

na obe adresy: Boris Rintel, brintel@trustpay.eukontakt@cvckuliskova.sk najneskôr do 20.10.2017.

Registrácia žiakov do súťaže je možná aj cez portál www.skolskysport.sk. Neprihlásení hráči nemusia byť z kapacitných dôvodov prijatí do turnaja! Na súťaž treba priniesť preukaz poistenca, prezúvky a štartovné 1 € (odovzdáva sa informátorovi CVČ pri prezencii).

Postup: Na Školské majstrovstvá Bratislavského kraja postupujú prví traja z každej kategórie – (3 chlapci a 3 dievčatá).

Povinnosti usporiadateľa: Podľa Súťažného poriadku majstrovských súťaží žiakov a žiačok základných škôl a 1. stupňa osemročných gymnázií v zrýchlenom šachu.

Odoslať najneskôr do 3 dní po turnaji výsledkové listiny obsahujúce mená, priezviská, dátumy narodenia hráčov a ich školy vyhlasovateľovi súťaže SŠZ – emailom na adresu wlk1977@yahoo.com.

Poznámky: Šachový materiál zabezpečujú Vyhlasovateľ a Usporiadateľ. Cestovné a štartovné hradí vysielajúca organizácia, prípadne účastníci. Účastníkom odporúčame priniesť si so sebou občerstvenie. Vyhlasovateľ ani usporiadateľ nezodpovedajú za prípadné straty a škody vzniknuté z nedbanlivosti a porušovania predpisov BOZ.

Z podujatia bude zverejnená výsledková listina a fotodokumentácia na portáli www.skolskysport.sk.

V Bratislave, dňa 4. 10. 2017 Mgr. Margita Jaurová Riaditeľka CVČ Kulíškova


 

 

VIANOČNÉ   TVORIVÉ  DIELNE

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Výsledková listina Maľovačky 2014pozvanka 1_________________________________________________________________________________________

Súťaž pre školské kluby  Zázračné korálky a Čarovná stavebnica

 

FOTOGRAFIE

 

Art et musica 2013

Fotky

Bratislava pre všetkých 2013

Fotky

Maľovačky – výtvarná súťaž CVČ

Fotky

Jarný denný tábor

4.-8.3.2013                                                                                   Fotografie

Dunajský pohár

Prví štyria majú priamy postup na Majstrovstvá ČR počas festivalu Deskohraní v Prahe na prelome septembra a októbra. Hralo sa v sobotu 2. marca 2013.

 Výsledky

 Zázračné korálky a čarovná stavebnica

Fotky

Obvodné majstrovstvá v šachu  žiakov a žiačok – Bratislava II
 12. október 2012

Propozície Súťažiaci  

 

 Tábory 2012

Fotky z podujatia

 
 
 
 

Majstrovstvá Slovenska v Osadníkoch z Katanu 2012

Výsledková listina  Viac foto

 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiIIIIII

Jarný tábor

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Čarovné korálky a kúzelná stavebnica  

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Otvorili sme dvere V sobotu 10.9.2011 v Centre voľného času na Kulíškovej ulici sme tu boli pre doterajších ale aj nových záujemcov. Počas DOD mohli návštevníci zapisovať svoje deti do krúžkov, komunikovať s vedúcimi krúžkov, nahliadnuť do priestorov CVČ a tiež sa kultúrne vyžiť počas predstavenia folklórneho súboru Lipa a saxofonistky Dominiky Jaurovej. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Šachový turnaj 2011

Propozície  pdf.