Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

KRÚŽKY

Vážení rodičia a milí krúžkari,

CVČ Kulíškova  ako samostatná rozpočtová organizácia zanikla 31.12.2021 a od 1.1.2022 a stala elokovaným pracoviskom Centra voľného času, Gessayova 6, Bratislava. CVČ Gessayova zároveň preberá všetky platné pracovno-právne a iné právne vzťahy bývalého CVČ Kulíškova 6, Bratislava.

Zmena sa uskutočnila na základe rozhodnutia zriaďovateľa, ktorým je hlavné mesto SR Bratislava, o zlúčení centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta do jednej organizácie (schválené Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy Uznesením č. 958/2021).

Výchovno-vzdelávacia činnosť elokovaného pracoviska Kulíškova 6 pokračuje naďalej v doterajších priestoroch.

________________________________________________________________________________

Dobrý deň milí rodičia, zákonní zástupcovia a krúžkari,

v centre voľného času od 10.1.2022 obnovujeme prezenčnú činnosť krúžkov okrem športovo-pohybových (Stolný tenis, Hip-hop, Joga deti, Tancuj, tancuj).  Naďalej je potrebné dodržiavať platné hygienicko-epidemiologické opatrenia.

.

Zákonný zástupca dieťaťa predkladá

Vyhlásenie o bezpríznakovosti 1 x do týždňa,

resp. ak navštevuje viac krúžkov počas jedného týždňa, tak vždy po prerušení dochádzky viac ako 3 po sebe nasledujúce kalendárne dni.

.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa

.

Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti

_______________________________________________

KRÚŽKY  V ŠK. ROKU 2021/2022 

Milí rodičia,

v školskom roku 2021/2022 vám ponúkame krúžky pre deti, mládež i dospelých. Pokiaľ si vyberiete niektorý z krúžkov, prihláste sa, prosím, zaslaním vyplnenej a podpísanej prihlášky na recepcia@cvckuliskova.sk. Prihlášku nájdete na stránke www.cvckuliskova.sk a tiež na našej facebookovej stránke. Prihlášku vám obratom potvrdíme a poskytneme informácie k platbe. Počet účastníkov krúžku je limitovaný. Informácie poskytujeme aj na tel. čísle 0948 087 191.

Vzhľadom na pandemickú situáciu budeme polročný poplatok vyberať mesačne, výška mesačného poplatku je uvedená pri konkrétnom krúžku.

Tešíme sa na všetkých účastníkov krúžkov. 

→PRIHLÁŠKY NA KRÚŽKY:  

.

PRIHLÁŠKA  DETI

.

PRIHLÁŠKA-DOSPELÍ

..

→PONUKA KRÚŽKOV:   ROZPIS KRÚŽKOV

.

AKTUÁLNY oznam pre verejnosť 

Keramika

v pondelky od 14.30-17.30

v utorky od 14.30-17.30

vo štvrtky od 16.30-19.30

Deti a dospelí, ktorí boli zapísaní do CVČ ( a zaplatili školné) počas pandémie v tomto školskom roku a museli činnosť v krúžkoch (akýchkoľvek) prerušiť, môžu navštevovať krúžok Keramiky od 11.5.-do 11.6 bez zaplatenia kedykoľvek v týchto vymedzených hodinách. Môžu dokončiť svoje práce, priniesť práce ( urobené počas pandémie doma), prísť si naglazovať keramiku alebo si prevziať výrobky. Časy sú orientačné, stačí sa v hodinách pre verejnosť v centre zastaviť a  kontaktovať vedúcu krúžku Veroniku.

Noví záujemcovia môžu centrum navštevovať až po vypísaní prihlášky na recepcii CVČ a zaplatení školného na jeden mesiac. Registrovať sa musia na recepcii.

Podmienkou účasti na aktivitách je potvrdenie o bezinfekčnosti pri každom vstupe podpísané zákonným zástupcom/dospelou osobou.

Tvorivé dielne 

vo štvrtok od 16.30-19.30

Deti, ktoré boli zapísané do CVČ (a zaplatili školné) počas pandémie v tomto školskom roku a museli činnosť v krúžkoch (akýchkoľvek) prerušiť, môžu  navštevovať krúžok Tvorivé dielne od 11.5.-do 11.6 bez zaplatenia kedykoľvek v týchto vymedzených hodinách. V centre kontaktujte  pani Vierku.

Noví záujemcovia môžu centrum navštevovať až po vypísaní prihlášky na recepcii CVČ a zaplatení školného na jeden mesiac na recepcii CVČ. Registrovať sa musia na recepcii.

Podmienkou účasti na aktivitách je potvrdenie o bezinfekčnosti pri každom vstupe podpísané zákonným zástupcom/dospelou osobou.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa pohybové krúžky a aktivity ešte otvoriť nemôžu.

Ponúkame preto naďalej:

Hip hop – dištančne

V prípade záujmu o dištančný Hip-hop je nutné sa prihlásiť na recepcii CVČ.

Deti, ktoré boli zapísané do CVČ počas pandémie a museli činnosť v krúžkoch (akýchkoľvek) prerušiť, môžu navštevovať krúžok Hip-hop dištančne od 11.5.-do 11.6 bez zaplatenia vo vymedzených hodinách.

Noví záujemcovia môžu byť prihlásení až po vypísaní prihlášky na recepcii CVČ a zaplatení školného na jeden mesiac na recepcii CVČ. Následne im bude vydaný kód na prihlásenie sa cez ZOOM.

Telefón: 02 2076 4266

Mobil: 0948 087 191