Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

KRÚŽKY

_________________________________________________________

Dobrý deň milí rodičia, zákonní zástupcovia a krúžkari, od 24.1.2022 obnovujeme činnosť všetkých krúžkov.

Podľa platného školského semaforu sa deti do 12 rokov a 2 mesiacov môžu zúčastňovať krúžkov bez obmedzenia na základe Vyhlásenia o bezpríznakovosti 1x do týždňa a vždy po 3 po sebe nasledujúcich kalendárnych dňoch, dôrazne sa však odporúča testovanie.  Na účel testovania môže byť použitý aj Ag samotest zo školy nie starší ako 48 hodín.

Krúžková činnosť sa v školách bez obmedzenia môže vykonávať len v prípade, ak sú na krúžku žiaci jednej triedy, teda sa nepremiešavajú.

.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti_25_2_2022

čestné prehlásenie o pozitivite a ukončení izolácie

.

.

Prihlášky školský rok 2021/22 DETI do 18 r. úprava od 1.2.2022

.

Prihlášky školský rok 2021/22 DOSPELÍ úprava  od 1.2.2022

.

.

_______________________________________________

KRÚŽKY  V ŠK. ROKU 2021/2022 

Milí rodičia,

v školskom roku 2021/2022 vám ponúkame krúžky pre deti, mládež i dospelých. Pokiaľ si vyberiete niektorý z krúžkov, prihláste sa, prosím, zaslaním vyplnenej a podpísanej prihlášky na recepcia@cvckuliskova.sk. Prihlášku nájdete na stránke www.cvckuliskova.sk a tiež na našej facebookovej stránke. Prihlášku vám obratom potvrdíme a poskytneme informácie k platbe. Počet účastníkov krúžku je limitovaný. Informácie poskytujeme aj na tel. čísle 0948 087 191.

Vzhľadom na pandemickú situáciu budeme polročný poplatok vyberať mesačne, výška mesačného poplatku je uvedená pri konkrétnom krúžku.

Tešíme sa na všetkých účastníkov krúžkov. 

..

→PONUKA KRÚŽKOV:   ROZPIS KRÚŽKOV

.

AKTUÁLNY oznam pre verejnosť 

Keramika

v pondelky od 14.30-17.30

v utorky od 14.30-17.30

vo štvrtky od 16.30-19.30

Deti a dospelí, ktorí boli zapísaní do CVČ ( a zaplatili školné) počas pandémie v tomto školskom roku a museli činnosť v krúžkoch (akýchkoľvek) prerušiť, môžu navštevovať krúžok Keramiky od 11.5.-do 11.6 bez zaplatenia kedykoľvek v týchto vymedzených hodinách. Môžu dokončiť svoje práce, priniesť práce ( urobené počas pandémie doma), prísť si naglazovať keramiku alebo si prevziať výrobky. Časy sú orientačné, stačí sa v hodinách pre verejnosť v centre zastaviť a  kontaktovať vedúcu krúžku Veroniku.

Noví záujemcovia môžu centrum navštevovať až po vypísaní prihlášky na recepcii CVČ a zaplatení školného na jeden mesiac. Registrovať sa musia na recepcii.

Podmienkou účasti na aktivitách je potvrdenie o bezinfekčnosti pri každom vstupe podpísané zákonným zástupcom/dospelou osobou.

Tvorivé dielne 

vo štvrtok od 16.30-19.30

Deti, ktoré boli zapísané do CVČ (a zaplatili školné) počas pandémie v tomto školskom roku a museli činnosť v krúžkoch (akýchkoľvek) prerušiť, môžu  navštevovať krúžok Tvorivé dielne od 11.5.-do 11.6 bez zaplatenia kedykoľvek v týchto vymedzených hodinách. V centre kontaktujte  pani Vierku.

Noví záujemcovia môžu centrum navštevovať až po vypísaní prihlášky na recepcii CVČ a zaplatení školného na jeden mesiac na recepcii CVČ. Registrovať sa musia na recepcii.

Podmienkou účasti na aktivitách je potvrdenie o bezinfekčnosti pri každom vstupe podpísané zákonným zástupcom/dospelou osobou.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa pohybové krúžky a aktivity ešte otvoriť nemôžu.

Ponúkame preto naďalej:

Hip hop – dištančne

V prípade záujmu o dištančný Hip-hop je nutné sa prihlásiť na recepcii CVČ.

Deti, ktoré boli zapísané do CVČ počas pandémie a museli činnosť v krúžkoch (akýchkoľvek) prerušiť, môžu navštevovať krúžok Hip-hop dištančne od 11.5.-do 11.6 bez zaplatenia vo vymedzených hodinách.

Noví záujemcovia môžu byť prihlásení až po vypísaní prihlášky na recepcii CVČ a zaplatení školného na jeden mesiac na recepcii CVČ. Následne im bude vydaný kód na prihlásenie sa cez ZOOM.

Telefón: 02 2076 4266

Mobil: 0948 087 191