Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

O nás

CVČ od školského roka 2010/2011

Od septembra 2010 CVČ začalo svoju činnosť v zrekonštruovanej budove na Kulíškovej ul. č. 6. Deti si na Dni otvorených dverí nazvali budovu CVČ „Červík“. Naše CVČ zastrešuje a organizuje voľnočasové aktivity pre obvod Bratislava II.

Poslanie

Centrá voľného času a školské strediská záujmovej činnosti sú jedným z najvýznamnejších činiteľov realizácie štátnej starostlivosti o deti a mládež v ich voľnom čase. Utvárajú podmienky, organizujú a zabezpečujú výchovno–vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka vrátane školských prázdnin. Dôraz kladú na realizáciu programov a projektov orientovaných na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov. (cit. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky – Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy a školské zariadenia a orgány verejnej správy v školstve na šk. rok 2002/2003).

Naše hlavné úlohy

  • Osvedčenými i novými formami zabezpečovať pravidelnú a príležitostnú činnosť, pričom dôraz klásť na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno–patologickými javmi a na potláčanie ich vplyvov;
  • tak ako po minulé roky aj v súčasnosti zodpovedne a na patričnej úrovni pripraviť a zorganizovať okresné kolá školských sútaží a predmetových olympiád;
  • zintenzívniť a skvalitniť spoluprácu s organizáciami a občianskymi združeniami, ktoré pracujú s deťmi a mládežou;
  • v rámci súčasných finančných možností zabezpečovať vhodné materiálno–technické zabezpečenie pre prácu detí v záujmových krúžkoch;
  • systematicky sa venovať kvalitnej propagácii činnosti centra formou plagátov, letákov, osobným stykom s deťmi a mládežou na školách a prostredníctvom tlače;
  • esteticky udržiavať priestory centra, ako aj vonkajší areál;
  • kvalitne, k spokojnosti detí aj rodičov pripraviť a zorganizovať letné detské tábory a podujatia v čase prázdnin.

Súčasťou našej práce je aj prázdninová činnosť, ktorú predovšetkým orientujeme na „veľké“ prázdniny, t. j. trvajúce týždeň a viac. Medzi rodičmi sú veľmi obľúbené denné tábory, ktoré robíme počas celých letných prázdnin. Pobytové tábory už majú svojich skalných účastníkov, ktorí sa k nám radi vracajú.