Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

AKTUÁLNE

Oznam pre verejnosť

 

od 11.5. do 11.6. 2021 CVČ otvára prezenčne:

 

Keramika

v pondelky od 14.30-17.30

v utorky od 14.30-17.30

vo štvrtky od 16.30-19.30

Deti a dospelí, ktorí boli zapísaní do CVČ ( a zaplatili školné) počas pandémie v tomto školskom roku a museli činnosť v krúžkoch (akýchkoľvek) prerušiť, môžu navštevovať krúžok Keramiky od 11.5. do 11.6 bez zaplatenia kedykoľvek v týchto vymedzených hodinách. Môžu dokončiť svoje práce, priniesť práce ( urobené počas pandémie doma), prísť si naglazovať keramiku alebo si prevziať výrobky. Časy sú orientačné, stačí sa v hodinách pre verejnosť v centre zastaviť a kontaktovať vedúcu krúžku Veroniku.

Noví záujemcovia môžu centrum navštevovať až po vypísaní prihlášky na recepcii CVČ a zaplatení školného na jeden mesiac. Registrovať sa musia na recepcii. Podmienkou účasti na aktivitách je potvrdenie o bezinfekčnosti pri každom vstupe podpísané zákonným zástupcom/dospelou osobou.

 

Tvorivé dielne 

vo štvrtok od 16.30-19.30

 

Deti, ktoré boli zapísané do CVČ (a zaplatili školné) počas pandémie v tomto školskom roku a museli činnosť v krúžkoch (akýchkoľvek) prerušiť, môžu  navštevovať krúžok Tvorivé dielne od 11.5. do 11.6 bez zaplatenia kedykoľvek v týchto vymedzených hodinách. V centre kontaktujte  pani Vierku.

Noví záujemcovia môžu centrum navštevovať až po vypísaní prihlášky na recepcii CVČ a zaplatení školného na jeden mesiac na recepcii CVČ. Registrovať sa musia na recepcii.

Podmienkou účasti na aktivitách je potvrdenie o bezinfekčnosti pri každom vstupe podpísané zákonným zástupcom/dospelou osobou.

 

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa pohybové krúžky a aktivity ešte otvoriť nemôžu.

Ponúkame preto naďalej:

 

Hip hop – dištančne

V prípade záujmu o dištančný Hip-hop je nutné sa prihlásiť na recepcii CVČ.

Deti, ktoré boli zapísané do CVČ počas pandémie a museli činnosť v krúžkoch (akýchkoľvek) prerušiť, môžu navštevovať krúžok Hip-hop dištančne od 11.5.-do 11.6 bez zaplatenia vo vymedzených hodinách.

Noví záujemcovia môžu byť prihlásení až po vypísaní prihlášky na recepcii CVČ a zaplatení školného na jeden mesiac na recepcii CVČ. Následne im bude vydaný kód na prihlásenie sa cez ZOOM.

 

Telefón: 02 2076 4266

Mobil: 0948 087 191

 

ĎALEJ   PRIPRAVUJEME   LETNÉ   TÁBORY:

Prihláška na tábor TU

 

________________________________________________________________________________

 

SÚŤAŽE PRE DETI A MLÁDEŽ  NA MESIAC MÁJ

 Súťaže prebiehajú v dvoch vekových kategóriách:

1. deti od 6-10 rokov

2. deti od 11-15 rokov

Dôležité!!!

Súťažné práce za máj zasielajte na cvckuliskova2@gmail.com  do 31. mája 2021

Súčasťou prihlásenia do súťaže je aj informovaný súhlas, že súhlasíte so zverejnením prác na Facebooku a web stránke www.cvckuliskova.sk (viď dole), ktorý treba zaslať súčasne elektronicky s prácami.

Deti môžu súťažiť vo viacerých tematických kategóriách.

Vyhodnotenie súťaží bude do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.

Súťaže plánujeme vyhlasovať každý mesiac až do ukončenia krízovej situácie.

Na deti čakajú diplomy a ceny. Neváhajte sa preto prihlásiť.

 

TEŠÍME SA NA VÁS!!!

Váš tím CVČ Kulíškova


 

Témy súťaží na MÁJ:

 

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ: Moja rodina (foto vlastnej kresby/maľby A4 alebo A3)

TVORIVÁ SÚŤAŽ:  Môj vlastný výrobok z prírodného materiálu (foto vlastného 3D výrobku alebo dekorácie)

FOTO SÚŤAŽ:  Môj obľúbený strom (vlastná fotografia)

VIDEO SÚŤAŽ:  Moja obľúbená hra (vlastné 1 min.video)

VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ: Otázky  na máj viď nižšie

Práce a zadania na máj nezabudnite zaslať do konca mája spolu s informovaným súhlasom na cvckuliskova2@gmail.com.

Otázky do vedomostnej súťaže v dvoch vekových kategóriách:

Otázky na máj:

Vedomostný kvíz
Deti 6 – 10 rokov
1. Ktorá kosť v ľudskom tele je najdlhšia?
2. Koľko váži liter mlieka?
3. Ako sa volá hlavné mesto Rumunska?
4. Kde leží jazero Balaton?
5. Čo oddeľuje Anglicko od Francúzska?
6. Na akom kontinente sa nachádza Slovensko?
7. Aké lesy sa nachádzajú pri Dunaji?
8. Ako sa volá hlavný hrdina v seriáli Simpsonovci?
9. Ktoré je druhé najväčšie mesto Slovenska?
10. Sú Benátky hlavné mesto Talianska?
11. Koľko váži kilo peria?
12. Koľko stupňov Celzia má bod mrazu?
13. Je bocian sťahovavý vták?
14. Je Škótsko v Anglicku?
15. Kto je najstarším dieťaťom britskej kráľovnej Alžbety II.?
16. Kto je Angela Merkelová?
17. Vysvetli slovenské príslovie: Kde chodí aj kráľ pešo.
18. Má veta : NIEKTO TU JE dva významy?
19. Vymenuj aspoň tri slovenské lyžiarske strediská.
20. Čo je skôr? Hrom alebo blesk?
21. Napíšte názvy miest nasledujúcich evidenčných skratiek:
BA ………………………………………..
CA ………………………………………..
GA ……………………………………….
KA ………………………………………..
MA ……………………………………….
ZA ………………………………………..
NM ………………………………………
SN ………………………………………..
VT ………………………………………..
ZH ………………………………………..
Názov mesta napíšte aj gramaticky správne (odpoveď za 2 b).
Deti 11 – 15 rokov
1. Ktorá krajina sa volá Suomi?
2. Cez ktorú krajinu preteká Ganga?
3. Ktoré mesto rozdelil prieliv Bospor?
4. Kde sa platí rubľom?
5. Ku ktorému štátu patrí Grónsko?
6. Ktorá rieka tečie cez Budapešť?
7. Ako sa volá mys na južnom okraji Afriky?
8. V ktorom roku bola objavená Amerika?
9. Koľko rokov trvala storočná vojna?
10. Kde bolo zriadené prvé slovenské gymnázium?
11. Čo vytvorili apoštoli Marek, Matúš, Ján a Lukáš?
12. Je Nitra rieka?
13. Čomu sa hovorí zicherka?
14. Môže byť husľový kľúč a basový kľúč pre klavír?
15. Čo bolo skôr vajce alebo sliepka?
16. V ktorom štáte sa nachádza hlavné mesto Lima?
17. Vymenuj 3 teplé farby.
18. Vlajka ktorého súčasného štátu bola kedysi našou vlajkou?
19. Čo znamená latinsky DEO GRACIA?
20. Čo znamená anglický AS SOON AS POSSIBLE?
21. Doplň zemepisný názov, aj správne gramaticky (odpoveď za 2 b):
a) Zemplínska _ _ _ _ _ _ /jazero
b) Štrbské _ _ _ _ _ /horská oblasť
c) Vysoké _ _ _ _ _ /pohorie
d) Banská _ _ _ _ _ _ _ _ /hlavné mesto
e) Podunajská _ _ _ _ _ _ /oblasť
22. Vymenujte päť najznámejších kúpeľných miest na Slovensku. Napíšte správne gramaticky (odpoveď za 2 b):
a) …………………………………………………..
b) …………………………………………………..
c) …………………………………………………..
d) …………………………………………………..
e) …………………………………………………..

Doležité: Prosíme nezabudnite k odpovediam priložiť do prílohy mailu aj vyplnený súhlas so spracovaním osobných údajov (viď nižšie).


 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Meno a priezvisko dieťaťa: ……………………………………………………………………..

Bydlisko: ………………………………………………………………………………………………

Vek dieťaťa: ……………….

Adresa ZŠ, MŠ: ………………………………………………………………………………………..

APRÍL 2021

Prihlásenie do súťaže:

– vedomostná súťaž        áno- nie      (nehodiace škrtnite!)

– tvorivá súťaž                  áno- nie         Názov práce:

– výtvarná súťaž               áno-nie          Názov práce:

– video súťaž                     áno -nie         Názov :

– foto súťaž                       áno – nie        Názov práce:

Súhlas so spracúvaním osobných údajov: podpísaná  dotknutá  osoba (zákonný zástupca)

Meno, priezvisko:   ………………………………………………………………..telef. kontakt:……………………………..

Adresa:  …………………………………………………………… …………………e-mail:………………………………………..

Svojím podpisom potvrdzujem súhlas  so zverejňovaním fotografií/videa a s prezentovaním prác zo súťaží organizovaných CVČ Kulíškova. Budú zverejnené na webovej stránke: cvckuliskova.sk, facebooku centra, priestoroch centra a pri prezentácii mimo CVČ. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, a to zaslaním žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa: Centrum voľného času, Kulíškova 6, 82108 Bratislava alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: cvckuliskova2@gmail.com

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle čl. 15 až 22 nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 21 až 28 zákona č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a že mi boli poskytnuté všetky  informácie podľa čl. 13 nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie podľa predchádzajúcej vety tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto súhlasu.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne .

 

 

V …………………………                    dňa ………………..

……………………………………………

podpis dotknutej osoby

(zákonný zástupca)

 


Vyhodnotenie vedomostnej súťaže z mesiaca apríl:

Veková kategória 6 – 10 rokov

Tímová súťaž:

1.miesto vo vedomostnej súťaži 

Školský klub detí vo Veľkej Lehote

Súťaž jednotlivcov:

Veková kategória 6 – 10 rokov

Ocenenie za plný počet bodov a 1. miesto získavajú:

Martina Slivková

Theo Horváth

Klára Šavoltová

Nela Tublerová

Vilma Tima

Simona Šafránková

Roman Tolnay

Griša Šichnenko

Igor Hulič

Ocenenie za 2. miesto získavajú:

Patrik Mazánik

Ela Mrvová

Nina Vernarská

Emma Bauerová

Jessica Šrámeková

Ocenenie za 3. miesto získavajú:

Tomáš Havránek

Samuel Fuchs

Christian Boschetti

Tijana Mihalek

Andreas Novotný

Ocenenie za úspešné riešenie získavajú:

Ena Pantić

Ema Šarközyová

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Vesmír mojimi očami – apríl:

Veková kategória 6 – 10 rokov

Tímová súťaž:

1.miesto – žiaci prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka ZŠ vo Veľkej Lehote

Súťaž jednotlivcov 1. kat.

1.miesto – Tamarka Dovalová, 8 r.

Vyhodnotenie tvorivej  súťaže Môj veľkonočný výrobok – apríl:

Veková kategória 6 – 10 rokov

Tímová súťaž:

1.miesto – žiaci prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka ZŠ vo Veľkej Lehote

Súťaž jednotlivcov 1. kat.

1.miesto – Matej Šafranko, 7 r.  a Marcel Eštok, 9.r

Vyhodnotenie foto  súťaže Prebúdzanie jarnej prírody – apríl:

Veková kategória 6 – 10 rokov

Tímová súťaž:

1.miesto – deti ŠKD pri ZŠ vo Veľkej Lehote

Veková kategória 6 – 10 rokov, jednotlivci:

1.miesto – Jakub Gross, 10r.

Vyhodnotenie video  súťaže Ako pomáham pri varení/pečení – apríl:

Veková kategória 6 – 10 rokov

Tímová súťaž:

1.miesto – deti ŠKD pri ZŠ vo Veľkej Lehote (Pečenie veľkonočného barančeka)

 

Vyhodnotenie vedomostnej súťaže z mesiaca marec:

Veková kategória 6 – 10 rokov

Tímová súťaž:

1.miesto vo vedomostnej súťaži 

16 detí zo školského klubu detí vo Veľkej Lehote

Súťaž jednotlivcov:

Veková kategória 11 – 15 rokov

1.miesto Veronika Charvátová

Veková kategória 6 – 10 rokov

Ocenenie za plný počet bodov získavajú:

Theo Horváth

Natálka Borkovičová

Patrik Mazánik

Dominik Lukáč

Martina Slivková

Nikola Chmeliková

Igor Hulič

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Prebúdzanie jarnej prírody:

Ocenenie získavajú:

Laura Knapp

Tamarka Dovalová

Timotej Knapp

Vyhodnotenie video súťaže Moja obľúbená pesnička:

Veková kategória 6 – 10 rokov

Tímová súťaž:

1.miesto  16 detí zo školského klubu detí vo Veľkej Lehote

Veková kategória 6 – 10 rokov

Súťaž jednotlivcov:

1.miesto Laura Knapp

Vyhodnotenie tvorivej súťaže:

diplom získava

Michal Kilián – tvárová maska

Všetkým deťom, ktoré nám poslali odpovede, ďakujeme, pošleme Vám diplom a najlepším

riešiteľom odovzdáme vecné ceny v mesiaci jún (vzhľadom na epidemiologickú situáciu).

 

Vyhodnotenie vedomostnej súťaže z mesiaca február

Kategória 6 – 10 rokov:

Sedem riešiteľov získalo plný počet bodov:

Natálie Borkovičová

Theodor Horváth

Dominik Lukáč

Patrik Mazánik

Ela Mrvová

Martina Slivková

Nela Tublerová

Kategória 11 – 15 rokov:

1. Nina Kobzová

2. Patrícia Balžanková a Adam Sliš

3. Dávid Jančuš

Vyhodnotenie foto/video súťaže Moje obľúbené hobby:

Ocenenie v 1. kategórii získavajú:

Laura Šulková, 8 r. – za foto obľúbeného hobby  – obrázok Ruka

Marcel Eštok, 9 r.  za foto obľúbeného hobby – Lokomotívy

Karolína Kováčová, 9 r. za prezentáciu – Filmy

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Moja obľúbená hračka:

Ocenenie v 1. kategórii získavajú:

Karolína Kováčová, 9 r. za kresbu – Plyšová opička/vankúš

Marcel Eštok, 9r. za kresbu  – Lokomotíva

Vyhodnotenie tvorivej súťaže

Ocenenie v 1. kategórii získavajú:

1. Bludisko pre škrečka – Kováčová Karolínka, 9 r.

2. Bratislavský hrad – Hulič Igor, 9 r.
Diplom za účasť:
Kobzová Nina 15 r. Petrolejová lampa, zátišie 
Bočkayová Noemi 9 r., kresby Snehuliaci, Rytier 

Všetkým deťom, ktoré nám poslali odpovede a práce, ďakujeme.   Oceneným odovzdáme vecné ceny najneskôr do konca júna 2021 (vzhľadom na epidemiologickú situáciu). Účastníci súťaže dostanú aj diplom.

Práce si môžete pozrieť na našom facebooku:

Link na náš facebook