Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

AKTUÁLNE

Prihláška na tábor TU

 

 

_________________________________________________________________________________

Milé deti, mládež a rodičia,

nakoľko je CVČ Kulíškova naďalej zatvorené, týmto by sme Vám chceli oznámiť, že v 2. polroku nebudeme pre zlú pandemickú situáciu otvárať prezenčnú krúžkovú činnosť.

Ak by ste mali niektorí aj naďalej využívať dištančnú formu Hip-hopu, Jogy a Keramiky od februára 2021, prosím dajte nám vedieť na e-mail: recepcia@cvckuliskova.sk alebo na cvckuliskova2@gmail.com.

Napriek pandémii by sme však chceli osloviť deti a mládež (s podporou rodičov) a motivovať záujemcov súťažnou formou.

SÚŤAŽE PRE DETI A MLÁDEŽ !!!

Vyhodnotenie súťaží za mesiac február je dolu.

Súťaže prebiehajú v dvoch vekových kategóriách:

1. deti od 6-10 rokov

2. deti od 11-15 rokov

Dôležité!!!

Súťažné práce za apríl zasielajte na cvckuliskova2@gmail.com  do 30. apríla 2021

Súčasťou prihlásenia do súťaže je aj informovaný súhlas, že súhlasíte so zverejnením prác na Facebooku a web stránke www.cvckuliskova.sk (viď dole), ktorý treba zaslať súčasne elektronicky s prácami.

Deti môžu súťažiť vo viacerých tematických kategóriách.

Vyhodnotenie súťaží bude do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.

Súťaže plánujeme vyhlasovať každý mesiac až do ukončenia krízovej situácie.

Na deti čakajú diplomy a ceny. Neváhajte sa preto prihlásiť.

 

TEŠÍME SA NA VÁS!!!

Váš tím CVČ Kulíškova


 

Témy súťaží na APRÍL:

 

 

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ: Vesmír mojimi očami (foto vlastnej kresby/maľby A4 alebo A3)

TVORIVÁ SÚŤAŽ:  Môj veľkonočný výrobok (foto vlastného 3D výrobku alebo dekorácie)

FOTO SÚŤAŽ: Prebúdzanie jarnej prírody (vlastná fotografia jarnej prírody)

VIDEO SÚŤAŽ: Ako pomáham pri varení/pečení (1 min.video)

VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ: Otázky  na apríl viď nižšie

Práce a zadania na apríl nezabudnite zaslať do konca apríla spolu s informovaným súhlasom na cvckuliskova2@gmail.com.

 

Otázky do vedomostnej súťaže v dvoch vekových kategóriách:

Otázky na apríl

Kategória 6-10 rokov

 1. Ako sa volajú dvaja kamaráti z rozprávky A je to?
 2. Z akej krajiny pochádza rozprávka No počkaj zajac!
 3. Ako sa volal syn v rodine Miazgovcov?
 4. S kým sa kamaráti včielka Maja?
 5. Kto napísal rozprávku Palculienka?
 6. Kto je najväčší nepriateľ Šmolkov?
 7. Bez čoho by nevedela Arabela čarovať?
 8. Ako sa volá rozprávkový seriál o ľudskom tele?
 9. Kto bol priateľ medveďa Yogiho?
 10. Čo potrebujú Gumkáči na skákanie?
 11. Vymenuj aspoň 3 sladkovodné ryby.
 12. Vymenuj aspoň 3 šelmy.
 13. Kedy kvitnú chryzantémy?
 14. Kto napísal operu Predaná nevesta?
 15. Je ALT ženský alebo mužský hlas?
 16. Čo je to drumbľa?
 17. Vymenuj aspoň 3 slovenské jaskyne.
 18. Čo je to kremeň?
 19. Kto napísal báseň pre deti Čin-čin?
 20. Čím sa preslávil Milan Rúfus?
 21. V akých jednotkách meriame objem kvapalín?
 22. Vymenuj vlastnosti vody.
 23. Vymenuj tri nerasty
 24. Vymenuj základné zmysly človeka.
 25. Čo pije krava?
 26. Aké farby na dopravná značka hlavná cesta.
 27. Nakreslí dopravnú značku STOP.
 28. Koľko hrán má kocka?
 29. Kedy bol prvý jarný deň v roku 2021?
 30. Vymenuj 3 jarná kvety.

Kategória 11-15 rokov

 1. Kruh má polomer 4 cm. Vypočítajte jeho obvod.
 2. Kedy sa začala Francúzska revolúcia?
 3. Aká je značka tlaku?
 4. Aký je vzor slova reštaurácia?
 5. Ako sa spisovne nazýva harmonika?
 6. Ktorý hudobný nástroj má pedále?
 7. Aká je značka chemického prvku vodík?
 8. Čím sa preslávil Jan Janský?
 9. Aký je objem žalúdka?
 10. Koľko váži liter mlieka?
 11. Čo je to akvarel?
 12. V ktorom roku bola Nežná revolúcia?
 13. Aká je vzdialenosť Mesiaca od Zeme?
 14. Čo je to kostrč?
 15. Kedy kvitne hyacint?
 16. Vymenuj pevné planéty našej slnečnej sústavy.
 17. Je organ klávesový hudobný nástroj?
 18. Patrí saxofón medzi drevené hudobné nástroje?
 19. Kto napísal operu Rusalka?
 20. Kde sa nachádza obec Zuberec?

Doplň:

xxi.Bez práce, nie sú …

 1. Ako sa do hory, tak sa …
 2. Kto druhému jamu kope, sám …
 3. Kto do teba kameňom, ty do …
 4. Menej, je niekedy …
 5. Najprv meraj, potom …
 6. Aj majster tesár sa raz …
 7. Kôň má štyri nohy a predsa sa …
 8. Kto mlčí, ten …
 9. Oko za oko, …

Doležité: Prosíme nezabudnite k odpovediam priložiť do prílohy mailu aj vyplnený súhlas so spracovaním osobných údajov (viď nižšie).


 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Meno a priezvisko dieťaťa: ……………………………………………………………………..

Bydlisko: ………………………………………………………………………………………………

Vek dieťaťa: ……………….

Adresa ZŠ, MŠ: ………………………………………………………………………………………..

APRÍL 2021

Prihlásenie do súťaže:

– vedomostná súťaž        áno- nie      (nehodiace škrtnite!)

– tvorivá súťaž                  áno- nie         Názov práce:

– výtvarná súťaž               áno-nie          Názov práce:

– video súťaž                     áno -nie         Názov :

– foto súťaž                       áno – nie        Názov práce:

Súhlas so spracúvaním osobných údajov: podpísaná  dotknutá  osoba (zákonný zástupca)

Meno, priezvisko:   ………………………………………………………………..telef. kontakt:……………………………..

Adresa:  …………………………………………………………… …………………e-mail:………………………………………..

Svojím podpisom potvrdzujem súhlas  so zverejňovaním fotografií/videa a s prezentovaním prác zo súťaží organizovaných CVČ Kulíškova. Budú zverejnené na webovej stránke: cvckuliskova.sk, facebooku centra, priestoroch centra a pri prezentácii mimo CVČ. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, a to zaslaním žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa: Centrum voľného času, Kulíškova 6, 82108 Bratislava alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: cvckuliskova2@gmail.com

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle čl. 15 až 22 nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 21 až 28 zákona č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a že mi boli poskytnuté všetky  informácie podľa čl. 13 nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie podľa predchádzajúcej vety tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto súhlasu.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne .

 

 

V …………………………                    dňa ………………..

……………………………………………

podpis dotknutej osoby

(zákonný zástupca)

 


Vyhodnotenie vedomostnej súťaže z mesiaca marec:

Veková kategória 6 – 10 rokov

Tímová súťaž:

1.miesto vo vedomostnej súťaži 

16 detí zo školského klubu detí vo Veľkej Lehote

Súťaž jednotlivcov:

Veková kategória 11 – 15 rokov

1.miesto Veronika Charvátová

Veková kategória 6 – 10 rokov

Ocenenie za plný počet bodov získavajú:

Theo Horváth

Natálka Borkovičová

Patrik Mazánik

Dominik Lukáč

Martina Slivková

Nikola Chmeliková

Igor Hulič

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Prebúdzanie jarnej prírody:

Ocenenie získavajú:

Laura Knapp

Tamarka Dovalová

Timotej Knapp

Vyhodnotenie video súťaže Moja obľúbená pesnička:

Veková kategória 6 – 10 rokov

Tímová súťaž:

1.miesto  16 detí zo školského klubu detí vo Veľkej Lehote

Veková kategória 6 – 10 rokov

Súťaž jednotlivcov:

1.miesto Laura Knapp

Vyhodnotenie tvorivej súťaže:

diplom získava

Michal Kilián – tvárová maska

Všetkým deťom, ktoré nám poslali odpovede, ďakujeme, pošleme Vám diplom a najlepším

riešiteľom odovzdáme vecné ceny v mesiaci jún (vzhľadom na epidemiologickú situáciu).

 

Vyhodnotenie vedomostnej súťaže z mesiaca február

Kategória 6 – 10 rokov:

Sedem riešiteľov získalo plný počet bodov:

Natálie Borkovičová

Theodor Horváth

Dominik Lukáč

Patrik Mazánik

Ela Mrvová

Martina Slivková

Nela Tublerová

Kategória 11 – 15 rokov:

1. Nina Kobzová

2. Patrícia Balžanková a Adam Sliš

3. Dávid Jančuš

Vyhodnotenie foto/video súťaže Moje obľúbené hobby:

Ocenenie v 1. kategórii získavajú:

Laura Šulková, 8 r. – za foto obľúbeného hobby  – obrázok Ruka

Marcel Eštok, 9 r.  za foto obľúbeného hobby – Lokomotívy

Karolína Kováčová, 9 r. za prezentáciu – Filmy

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Moja obľúbená hračka:

Ocenenie v 1. kategórii získavajú:

Karolína Kováčová, 9 r. za kresbu – Plyšová opička/vankúš

Marcel Eštok, 9r. za kresbu  – Lokomotíva

Vyhodnotenie tvorivej súťaže

Ocenenie v 1. kategórii získavajú:

1. Bludisko pre škrečka – Kováčová Karolínka, 9 r.

2. Bratislavský hrad – Hulič Igor, 9 r.
Diplom za účasť:
Kobzová Nina 15 r. Petrolejová lampa, zátišie 
Bočkayová Noemi 9 r., kresby Snehuliaci, Rytier 

Všetkým deťom, ktoré nám poslali odpovede a práce, ďakujeme.   Oceneným odovzdáme vecné ceny najneskôr do konca júna 2021 (vzhľadom na epidemiologickú situáciu). Účastníci súťaže dostanú aj diplom.

Práce si môžete pozrieť na našom facebooku:

Link na náš facebook

 


 

Vážení rodičia, milé deti a mládež – členovia záujmových útvarov CVČ Kulíškova,

vstúpili sme do predvianočného času, ktorý je tento rok veľmi špecifický, poznačený nepriaznivou spoločenskou situáciou.

Je nám veľmi ľúto, že krúžková činnosť v našom centre bola tento rok už druhýkrát prerušená z rozhodnutia MŠ SR a hlavného hygienika.

I keď nie je možné Vami uhradené školné za prerušené obdobie refundovať, našli sme formu, ktorá Vás isto poteší pri náhrade, ktorú sme pre Vás pripravili.

Pre všetkých členov záujmových útvarov, ktorí uhradili školné v tomto roku 2020 a pri  prvej  alebo druhej vlne pandémie v našom centre  nemohli navštevovať krúžky v celom rozsahu sme pripravili mikulášsko-adventné balíčky, ktorých súčasťou sú sladkosti, tvorivé drobnosti , ako aj darčeková poukážka v sume 10€ na nákup tovaru v Panta Rhei podľa vlastného výberu, či už to bude kniha, materiál na tvorivé aktivity alebo tvorivé hry či iný sortiment, ktorý predajňa ponúka na vzdelávanie a voľný čas.

Mikulášsko-adventné balíčky s ceninou si môžete vyzdvihnúť od 7.-21.12. 2020 každý pondelok a štvrtok v čase od 14.00-17.00 na vrátnici CVČ Kulíškova. Balíčky sú na meno.

V prípade, že ste uhradili školné za dva záujmové útvary máte nárok na 2 balíčky.

Balíčky je možné si vyzdvihnúť po dohode s pracovníčkou recepcie aj v januári a februári 2021. Prosím, ohláste sa vopred telefonicky alebo mailom na recepcia@cvckuliskova.sk a dohodnite si termín.

Mgr. M. Jaurová, riaditeľka CVČ Kulíškova

a kolektív centra


Vážení rodičia, milí priatelia centra,

 

S ohľadom na aktuálnu situáciu a rastúci počet pozitívnych prípadov, by sme vás chceli informovať, že dňom 12.10.2020 došlo rozhodnutím ministra školstva k prerušeniu prevádzky centier voľného času až do odvolania.

.

Inými slovami to znamená, že od 15.10.2020

.

PRECHÁDZAME NA 

.

VOĽNOČASOVÉ ČINNOSTI „NA DIAĽKU“

.

informácie   TU

 

 

VAŠE CVČ

 

Link na náš facebook