Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

AKTUÁLNE

Vážení rodičia a milí krúžkari,

CVČ Kulíškova  ako samostatná rozpočtová organizácia zanikla 31.12.2021 a od 1.1.2022 a stala elokovaným pracoviskom Centra voľného času, Gessayova 6, Bratislava. CVČ Gessayova zároveň preberá všetky platné pracovno-právne a iné právne vzťahy bývalého CVČ Kulíškova 6, Bratislava.

Zmena sa uskutočnila na základe rozhodnutia zriaďovateľa, ktorým je hlavné mesto SR Bratislava, o zlúčení centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta do jednej organizácie (schválené Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy Uznesením č. 958/2021).

Výchovno-vzdelávacia činnosť elokovaného pracoviska Kulíškova 6 pokračuje naďalej v doterajších priestoroch.

________________________________________________________________________________

Dobrý deň milí rodičia, zákonní zástupcovia a krúžkari,

v centre voľného času od 10.1.2022 obnovujeme prezenčnú činnosť krúžkov okrem športovo-pohybových (Stolný tenis, Hip-hop, Joga deti, Tancuj, tancuj).  Naďalej je potrebné dodržiavať platné hygienicko-epidemiologické opatrenia.

.

Zákonný zástupca dieťaťa predkladá

Vyhlásenie o bezpríznakovosti 1 x do týždňa,

resp. ak navštevuje viac krúžkov počas jedného týždňa, tak vždy po prerušení dochádzky viac ako 3 po sebe nasledujúce kalendárne dni.

.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa

.

Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti

.

____________________________________________________

 online SÚŤAŽE:   
 Výtvarno – literárna súťaž na tému Hrdina, ktorého mám rád

Je tu pre Teba súťaž ! Nakresli, vymodeluj alebo napíš do 8.12.2021 🙂 

Vyhlasujeme súťaž na tému „Hrdina/hrdinka, ktorého/ktorú mám rád/rada„. Vieme, že niekto radšej kreslí, iný modeluje a niekto radšej vymýšľa a píše – preto do súťaže môžeš poslať kresbu, vymodelovanú postavičku, ale i básničku či opis tvojho hrdinu/hrdinky (prečo si si vybral práve toho svojho/svoju, čo máš na ňom rád). 

Pre koho je súťaž určená: pre deti a mládež od 6 – 12 rokov.

Ako sa zúčastniť súťaže:

1. Nakresli, vymodeluj, opíš svojho hrdinu/hrdinku -vyber si, čo je ti najviac blízke.

2. Ak kreslíš či modeluješ,  výkres či postavičku odfoť. Ak píšeš, pošli nám mailom opis vo worde alebo priamo v maili, ak píšeš na papier, odfoť nám to.

3. Pošli nám mail s fotkou alebo opisom a nezabudni vyplniť „Prihlášku do súťaže Hrdina/hrdinka, ktorého/ktorú mám rád/rada“. Posielaj na mail cvc@cvckuliskova.sk. 

Súťažné práce posielajte do 8.12.2021.

Vaše diela pozorne zhodnotí naša porota, výhercov čakajú pekné ceny. Nezabudnite uviesť mailový/telefonický kontakt, aby sme vás vedeli kontaktovať. 

___________________________________________________________________________________

 

Fotografická súťaž na tému Prechádzky mojím Ružinovom

Máme tu ďalšiu súťaž 🙂

Vyhlasujeme fotografickú súťaž na tému „Prechádzky mojím Ružinovom„. Do súťaže môžeš poslať vlastný ľubovoľný záber z Ružinova, ktorý je podľa teba niečím zaujímavý – môže to byť príroda, zaujímavá stavba, ľudová tvorivosť, čokoľvek čo oko fotografa zachytí.

Pre koho je súťaž určená: pre mládež a dospelých od 12- 30 rokov.

Ako sa zúčastniť súťaže:

1. Odfoť  (záber musí byť autorský).

2. Pošli nám na cvc@cvckuliskova.sk mail s fotografiou, nezabudni vyplniť „Prihlášku do súťaže Prechádzky mojím Ružinovom“.

Súťažné práce posielajte do 9.12.2021.

Vaše diela pozorne zhodnotí naša porota, výhercov čakajú pekné ceny. Nezabudnite uviesť mailový/telefonický kontakt, aby sme vás vedeli kontaktovať. 

PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE: Prihláška – fotosúťaž Prechádzky mojím Ružinovom

_____________________________________________________________________________________________
  
KRÚŽKY 2021/2022
 

Milí rodičia,

v školskom roku 2021/2022 vám ponúkame krúžky pre deti, mládež i dospelých. Pokiaľ si vyberiete niektorý z krúžkov, prihláste sa, prosím, zaslaním vyplnenej a podpísanej prihlášky na recepcia@cvckuliskova.sk. Prihlášku nájdete na stránke www.cvckuliskova.sk a tiež na našej facebookovej stránke. Prihlášku vám obratom potvrdíme a poskytneme informácie k platbe. Počet účastníkov krúžku je limitovaný. Informácie poskytujeme aj na tel. čísle 0948 087 191.

Vzhľadom na pandemickú situáciu budeme polročný poplatok vyberať mesačne, výška mesačného poplatku je uvedená pri konkrétnom krúžku. Krúžky začínajú od 1.10.2021.

Tešíme sa na všetkých účastníkov kurzov.

→PRIHLÁŠKY:

.

PRIHLÁŠKA  DETI

.

PRIHLÁŠKA-DOSPELÍ

.

.

→ROZPIS KRÚŽKOV:     ROZPIS KRÚŽKOV

 .